OFERTA

Czym się zajmujemy, co oferujemy

Obsługa Księgowa

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług Vat
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków

Obsługa Kadrowo – Płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno- prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i dokumentacji rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy

Usługi doradcze

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • doradztwo w sprawach kadrowo – płacowych

Usługi administracyjne 

 • obsługa biura w siedzibie klienta 
 • obsługa mailowa i telefoniczna
 • redagowanie pism
 • załatwianie wielu spraw w Państwa imieniu
 • współpraca z Urzędami
 • sprawdzanie umów 
 • doradztwo biznesowe zwiększenie sprzedaży 
 • możliwość rozwoju firmy 

Usługi Prawne (w zależności zlecenia usługi prawnej konsultacja z prawnikiem odnośnie dodatkowych opłat ze strony klienta) 

 • zasięgnąć jednorazowej porady prawnej;
 • zlecić prowadzenie sprawy sądowej;
 • zlecić do zaopiniowania lub przygotowywania dokumenty prawne (umowy, pisma urzędowe, wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń, do wykonania świadczenia, regulaminy)
 • zlecić przygotowanie opinii prawnej;
 • zlecić przeprowadzenie audytu prawnego;
 • skorzystać ze stałej, bieżącej obsługi prawnej swojej firmy
 • zakładanie i rejestracja spółek;
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółki;
 • przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
 • odwoływanie i powoływanie członków organów spółek;
 • rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzenie opinii prawnych na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie sporów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów nienazwanych (w tym również nietypowych) utrzymaniowych, serwisowych, wdrożeniowych;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, leasingu innych nazwanych;
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów w ramach Prawa zamówień publicznych;
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem lub niewykonaniem umów handlowych;