Wszystko o WCAG…

Co to jest WCAG i do czego służy?

W obecnych czasach prawie każdy miał styczność z elektroniką, oraz z zawartymi w niej multimediami oraz treściami pochodzącymi z całego świata. Ludzie powinni mieć szansę czerpać wiedzę ze źródeł elektronicznych na równym poziomie, dlatego cały czas ludzie pracują nad usprawnieniami dostępności treści, np. przez różne normy. 

WCAG, a dokładnie Web Content Accessibility Guidelines jest to zbiór wytycznych dla dostępności treści na stronie WWW. Dzięki tej normie strony internetowe stają się możliwe do korzystania przez osoby, które na swojej drodze mają różne przeciwności, tj. niepełnosprawność (np. ograniczenia wzroku, słuchu, rozumu, itp.), podeszły wiek czy nawet niesprawny sprzęt.

Geneza

Pierwsza wersja powstała w 1999 roku. Powstało przez niewystarczające przystosowanie stron do potrzeb użytkowników z ograniczeniami. W roku 2014 zostało ustanowione przez trzy europejskie organizacje: CENELEC, CEN oraz ETSI. Aktualnie (od sierpnia 2018) wykorzystywana jest wersja WCAG 2.1.

WCAG na świecie

Coraz większa popularność i uniwersalność tego standardu wpłynęły na to, że w wielu krajach na świecie prawo zajmujące się kwestią dostępności i walki z wykluczeniem cyfrowym zostało oparte właśnie na zasadach WCAG. Przykładowo w Australii powstał “Disability Discrimination Act” a w Wielkiej Brytanii – Equality Act”. W październiku 2016 roku Europarlament przyjął dyrektywę dotyczącą problematyki związanej właśnie z omawianym standardem. Reguluje ona zasady tworzenia stron internetowych oraz mobilnych aplikacji związanych z organami i podmiotami publicznymi pod kątem dostępności. Według niej muszą one spełniać kryteria standardu WCAG 2.0 (A i AA). Strony objęte dyrektywą, które powstały przed zarządzeniem miały narzucony termin dokonania niezbędnych zmian i poprawek – 23 czerwca 2021 roku.

Do czego służą te normy?

Normy ułatwiają deweloperom zrozumienie potrzeb osób wykluczonych w danych płaszczyznach. Wyjaśniają one, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami, np. Wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną  czy zaburzeniami poznawczymi. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Kryteria sukcesu i poziomy dostępności

Każda grupa zawiera bardziej szczegółowe wytyczne. Są one wskazówkami dla osób, które projektują stronę. Do tego każda wytyczna zawiera kryteria, wedle których można ocenić czy jej założenia zostały zrealizowane. Te kryteria są nazywane kryteriami sukcesu

Standard WCAG składa się z czterech głównych zasad:

 • Postrzegalność – są to informacje przedstawiane przez witrynę, które muszą być tak ukazane, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły je odebrać bez problemu.
 • Funkcjonalność – zapewnienie aby użytkownicy mogli znajdować i używać treści niezależnie od tego, jakiego typu nawigacji używają. Można to osiągnąć poprzez:
   • Obsługiwanie wszystkiego za pomocą samej klawiatury
   • Brak migających treści
   • Zrozumiałe i spójne informacje z tytułami stron
   • Nagłówki, które jasno opisują treści 
   • Zmiana skrótów klawiszowych i ich wyłączanie
 • Zrozumiałość – zapewnienie zrozumiałości naszej treści. Osiągamy to poprzez:
   • Prosty język
   • Zrozumiałe i widoczne etykiety 
   • Spójny wygląd
   • Używanie prostych słów i wyjaśnianie ich 
   • Określenie, w jakim języku jest dany tekst
 • Solidarność– strona powinna spełniać standardy dla danych technologii, co umożliwi jej długotrwałe funkcjonowanie. Czyli z jednej strony jest to np. poprawne zapisanie tagów, gdzie standard html tego wymaga, a drugiej strony ważne jest, aby wszystkie elementy strony działały poprawnie np. checkbox.

Podsumowując normy stron dotyczące osób z ograniczeniami, tj. WCAG, są bardzo potrzebne. Nieograniczoną wiedzę dostępną w internecie powinniśmy być w stanie czerpać w równym stopniu, ponieważ stanowi ona przyszłość edukacji człowieka.

Ilustracja aparatu słuchowego wkładanego do ucha
Ilustracja z osobą niewidomą chodzącą z laską