WCAG και όλα σχετικά…

Τι είναι το WCAG και σε τι χρησιμεύει;

Σήμερα, σχεδόν όλοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρονικά είδη, τα πολυμέσα και το περιεχόμενο που περιέχουν από όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν από ηλεκτρονικές πηγές σε ίσο επίπεδο, έτσι ώστε συνεχώς οι άνθρωποι να εργάζονται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του περιεχομένου, για παράδειγμα μέσω διαφόρων προτύπων.

Το WCAG, ή πιο συγκεκριμένα οι Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Ιστού, είναι ένα σύνολο οδηγιών για την προσβασιμότητα του περιεχομένου στο WWW. Χάρη σε αυτό το πρότυπο, οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που έχουν διάφορα εμπόδια στο δρόμο τους, π.χ. αναπηρίες (π.χ. περιορισμοί όρασης, ακοής, λογικής κ.λπ.), μεγάλη ηλικία ή ακόμα και ελαττωματικό εξοπλισμό.

Γένεση

Η πρώτη έκδοση δημιουργήθηκε το 1999. Δημιουργήθηκε από ανεπαρκή προσαρμογή των ιστοσελίδων στις ανάγκες των χρηστών με περιορισμούς. Το 2014 ιδρύθηκε από τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς: CENELEC, CEN και ETSI. Επί του παρόντος (από τον Αύγουστο του 2018) χρησιμοποιείται η έκδοση WCAG 2.1.

WCAG στον κόσμο

Η αυξανόμενη δημοτικότητα και η καθολικότητα αυτού του προτύπου έχει επηρεάσει πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο να βασίσουν τους νόμους τους σχετικά με την προσβασιμότητα και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού ακριβώς στις αρχές του WCAG. Για παράδειγμα, στην Αυστραλία δημιουργήθηκε ο «Disability Discrimination Act» και στο Ηνωμένο Βασίλειο ο «Equality Act». Τον Οκτώβριο του 2016, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μια οδηγία για θέματα που σχετίζονται με αυτό ακριβώς το πρότυπο. Ρυθμίζει τους κανόνες δημιουργίας ιστοσελίδων και εφαρμογών για κινητές συσκευές που σχετίζονται με δημόσιους φορείς και φορείς ως προς την προσβασιμότητα. Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.0 (Α και ΑΑ). Οι ιστότοποι που καλύπτονται από την οδηγία που δημιουργήθηκαν πριν από το διάταγμα είχαν επιβληθεί προθεσμία για την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και διορθώσεων – 23 Ιουνίου 2021.

Τι είναι τα πρότυπα?

Τα πρότυπα διευκολύνουν τους προγραμματιστές να κατανοήσουν τις ανάγκες των ατόμων που αποκλείονται σε συγκεκριμένα επίπεδα. Εξηγούν πώς να αναπτύξουν ιστοτόπους και εφαρμογές για να τις κάνουν προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες, όπως οπτική, ακοή, κινητικότητα, αλλά και νοητικές αναπηρίες ή γνωστικές αναπηρίες. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για κινητά που πληρούν τις οδηγίες του WCAG ονομάζονται ψηφιακά προσβάσιμες.

Κριτήρια επιτυχίας και επίπεδα προσβασιμότητας

Κάθε ομάδα περιέχει πιο λεπτομερείς οδηγίες. Είναι οδηγίες για άτομα που σχεδιάζουν έναν ιστότοπο. Επιπλέον, κάθε κατευθυντήρια γραμμή περιλαμβάνει κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να κριθεί εάν οι στόχοι της έχουν επιτευχθεί. Αυτά τα κριτήρια ονομάζονται κριτήρια επιτυχίας.

Το πρότυπο WCAG αποτελείται από τέσσερις βασικές αρχές:

 • Αντιληπτικότητα – αυτές είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζει ο ιστότοπος, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να το αντιληφθούν χωρίς δυσκολία.
 • Λειτουργικότητα – διασφάλιση ότι οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν περιεχόμενο ανεξάρτητα από τον τύπο πλοήγησης που χρησιμοποιούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:
   • Λειτουργία των πάντων χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
   • Χωρίς περιεχόμενο που αναβοσβήνει
   • Κατανοητές και συνεπείς πληροφορίες με τίτλους σελίδων
   • Επικεφαλίδες που περιγράφουν ξεκάθαρα το περιεχόμενο
   • Αλλαγή συντομεύσεων πληκτρολογίου και απενεργοποίησή τους
   • Κατανοητότητα – διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενό μας είναι κατανοητό. Αυτό το πετυχαίνουμε με:
   • Απλή γλώσσα
 • Κατανοητές και ορατές ετικέτες 
   • Συνεπής σχεδιασμός
   • Χρησιμοποιώντας απλές λέξεις και εξηγώντας τις
   • Προσδιορισμός σε ποια γλώσσα είναι το κείμενο
 • Στερεότητα – ο ιστότοπος θα πρέπει να πληροί πρότυπα για δεδομένες τεχνολογίες, γεγονός που θα επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του. Άρα από τη μια είναι π.χ. σωστή γραφή ετικετών, όπου το απαιτεί το πρότυπο HTML, και από την άλλη είναι σημαντικό όλα τα στοιχεία της σελίδας να λειτουργούν σωστά π.χ. πλαίσιο ελέγχου.


Συνοπτικά, τα πρότυπα για σελίδες που αφορούν άτομα με αναπηρία, δηλαδή το WCAG, είναι πολύ απαραίτητα. Θα πρέπει να μπορούμε να επωφεληθούμε εξίσου από την απεριόριστη γνώση που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, καθώς αντιπροσωπεύει το μέλλον της ανθρώπινης εκπαίδευσης.

Ilustration of hearing aid and ear
Ilustration of blind person with a leading stick
No posts found