Audyty stron użyteczności publicznej przeprowadzone przez uczestników projektu

W ramach zajęć podczas mobilności młodzież przeprowadziła audyty stron internetowych instytucji publicznych, weryfikując ich zgodność ze standardem WCAG – a więc dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Public utility site audits by project participants

 As part of the mobility activities, young people carried out audits of websites of public institutions, verifying their compliance with the WCAG standard – accessibility for people with disabilities.

 

 

 

Έλεγχοι χώρων κοινής ωφέλειας από συμμετέχοντες στο έργο

 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κινητικότητας, οι νέοι πραγματοποίησαν ελέγχους ιστοσελίδων δημόσιων φορέων, επαληθεύοντας τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο WCAG – προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.